Bartłomiej Cogiel

TSUE: Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez „nieaktywnego” podatnika


niekatywny podatnik kancelaria prawna GACH MIZIŃSKA

Podatnik powinien mieć prawo do odliczenia VAT – podatku naliczonego z faktury tzw. „nieaktywnego” podatnika. Tak wynika z aktualnego orzecznictwa TSUE – wyrok TSUE z dnia 19 października 2017 r. (sygn. C-101/16).

Czego dotyczyła sprawa analizowana przez TSUE?

Sprawa dotyczyła Spółki z siedzibą w Rumunii, która kupiła usługi od kontrahenta uznanego z powodu nieskładania deklaracji za nieaktywnego, wykreślonego następnie z rejestru podatników VAT. Spółka w swoich rejestrach zakupowych uwzględniła otrzymane od owego kontrahenta faktury i uznała, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Warto podkreślić, że do transakcji faktycznie doszło i nie miało miejsce żadne oszustwo podatkowe. Rumuński sąd był zdania, że spółka powinna sprawdzić status swojego kontrahenta przed planowaną transakcją, lecz w sprawie zrodziły się poważne wątpliwości. Z uwagi zatem na brzmienie przepisów prawa rumuńskiego, jak również z uwagi na brak ukształtowanego orzecznictwa w tego typu przypadku, w ostateczności w sprawie zabrał głos TSUE.

Po rozpoznaniu sprawy w wyroku z dnia 19 października 2017 r. (sygn. C-101/16) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ślad za Rzecznikiem Generalnym podkreślił, że:

Dyrektywa VAT’owska stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu Rumunii, na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku VAT z tego względu, że kontrahent, który świadczył usługę został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywnego podatnika,

przy czym to uznanie za nieaktywnego podatnika zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie.

TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia jest zasadniczym ogniwem konstrukcji podatku VAT, które nie powinno podlegać ograniczeniom poprzez działanie ustawodawcy państwa członkowskiego. TSUE ponownie w swoim orzeczeniu wskazał, że:

organ podatkowy państwa członkowskiego nie może wymagać od podatników dogłębnej i kompleksowej weryfikacji swoich kontrahentów, jako że obowiązek ten winien ciążyć na organie podatkowym.

Jakie znaczenie dla polskich podatników?

Komentowane orzeczenie dotyczące „nieaktywnego” podatnika, mimo że dotyczy podmiotu z siedzibą w Rumunii ma szczególne znaczenie dla polskich podatników.

Biorąc pod uwagę obecną praktykę polskich organów podatków nie da się nie zauważyć, że bardzo często, wręcz masowo, wzywają one podatników do składania korekt plików JPK_VAT lub deklaracji VAT’owskich, z tego tytułu, że kontrahent, od którego podatnik nabył towar lub usługę został wykreślony z rejestru VAT.

W ocenie TSUE działania takie mogą być niezgodne z regulacjami unijnymi, co dla większości podatników może oznaczać zwrot nienależnie pobranego podatku VAT.

Jeśli działanie organu wiązało się z naruszeniem prawa może to oznaczać należny Ci zwrot podatku VAT

Organ podatkowy wezwał Cię do złożenia korekty składanych deklaracji podatkowych?

Organ podatkowy w toku kontroli podatkowej odmówił Ci prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu, że kontrahent, od którego nabyłeś towar lub usługę został wykreślony z rejestru podatników VAT, a transakcja ta nie miała na celu oszustwa podatkowego?

Eksperci kancelarii GACH MIZIŃSKA dogłębnie przeanalizują przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny i zweryfikują czy działanie organu podatkowego było zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez TSUE. Jeśli działanie organu wiązało się z naruszeniem prawa może to oznaczać należny Ci zwrot podatku VAT.

***

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Małgorzata Gach

Możliwe zmiany do Kodeksu spółek handlowych od 1 stycznia 2018 r.


zmiany do kodeksu spółek handlowych Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA

Nasz ustawodawca w  ramach prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, obok zmian o charakterze podatkowym (o czym pisaliśmy więcej w artykule pt. Nowa metoda rozliczania straty podatkowej w PIT oraz CIT? czy pt. Mały podatnik. Od stycznia 2018 r. możliwa nowa definicja „małego podatnika”) postanowił wprowadzić także pewne zmiany do Kodeksu spółek handlowych.

Czego dotyczą w szczególności planowane zmiany do Kodeksu spółek handlowych od 1 stycznia 2018 r.?

  1. Możliwości potwierdzania czynności prawnych dokonanych przez organ z przekroczeniem zakresu umocowania lub przez osobę, nie będącą organem spółki
  2. Wskazania zasad podejmowania decyzji co do użycia kapitału zapasowego i rezerwowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Akcji/udziałów objętych wspólnością majątkową małżeńską
  4. Doprecyzowania zasad wypłaty dywidend w spółce z o.o. oraz zwrotu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy, jeśli spółka nie wykazała ostatecznie zysku, lub był on zbyt niski
  5. Budzącego istotne problemy tematu składania oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki.

Więcej informacji w tym zakresie mec. Małgorzata Gach przedstawia w artykule w portalu prawnym LexAgit.pl.

Najciekawsze zmiany do Kodeksu spółek handlowych wynikające z projektu ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców

***

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM    /   KONTAKT Z KANCELARIĄ

Małgorzata Gach

Kontrakt menadżerski a podatek VAT


kontrakt menadżerski Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA

Kontakt menadżerski to taki skomplikowany twór prawny:

  • Który nie ma swojej oficjalnej definicji,
  • Jeśli go już podpiszesz to mimo, że prowadzisz firmę, to tak jakbyś jej nie prowadził,
  • Uzyskujesz dochody opodatkowane wg. skali podatkowej i płacisz ZUS jak z umowy o pracę.
  • Czyli raczej więcej tracisz niż zyskujesz.

Do tego mimo, że nie masz działalności to możesz stać się podatnikiem podatku VAT.

Czy zatem mając podpisany kontrakt menadżerski musisz wystawić fakturę z podatkiem VAT i wykazać VAT należny?

Oto jest pytanie?

Próbę odpowiedzi na to pytanie, w oparciu o interpretacje ogólną Ministerstwa Finansów możesz znaleźć we wpisie na blogu kancelarii Prawo dla księgowych.

Kontrakty menadżerskie a VAT – interpretacja ogólna Ministra Finansów

O tym temacie i nie tylko, więcej na blogu Kancelarii.

Jeśli temat ten wyda się Państwu interesujący lub będzie wymagać dalszych wyjaśnień, zapraszany do kontaktu
z autorką bloga lub do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

mail: m.gach@gm-legal.pl

mob.: 668.017.219

Małgorzata Gach

Ulga na prace badawczo-rozwojowe – ciekawa możliwość


ulga na prace badawczo-rozwojowe Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA

Dzisiaj na blogu naszej Kancelarii Podatki w spółkach interesujący wpis dotyczący możliwości i warunków skorzystania przez podatników z ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Co ciekawe dzięki zastosowaniu tej ulgi, dotyczącej wydatków określanych mianem wydatków kwalifikowanych możliwe jest niejako podwójne odliczenie pewnych kwot, dzięki czemu faktyczny podatek do zapłaty może być znacznie mniejszy.

Oczywiście nie każdy może z tej możliwości skorzystać. Są pewne warunki.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe

O tym temacie i nie tylko, więcej na blogu Kancelarii.

Jeśli temat ten wyda się Państwu interesujący lub będzie wymagać dalszych wyjaśnień, zapraszany do kontaktu
z autorką bloga lub do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

mail: m.gach@gm-legal.pl

mob.: 668.017.219

 

Przemysław Siarka

Skarga do sądu administracyjnego – co powinna zawierać?


skarga do sądu administtracyjnego Kancelaria GAH, MIZIŃSKA

Niekorzystny dla strony przebieg postępowania przed organami administracji,  w tym przed organu i podatkowymi nie zamyka drogi do dalszego postępowania. Stronie przysługuje bowiem prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

O tym jakie wymogi podstawowe oraz szczególne powinna spełniać tego skarga do sądu administracyjnego, do jakiego organu powinna zostać złożona, w jaki sposób należy ją złożyć – na te i inne pytania odpowiada pierwszy artykuł z cyklu poświęconego skardze do sądu administracyjnego, opublikowany na Portalu LEXAGIT.PL.

Skarga do Sądu administracyjnego – co powinna zawierać?

Jeśli temat artykułu Państwa zainteresował lub będziecie mieli Państwo dalsze pytania dotyczące tej tematyki, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Małgorzata Gach

Darowizna przedsiębiorstwa czyli jak można przekazać firmę dzieciom


darowizna przedsiębiorstwa Kancelaria Prawna Gach, Mizińska

Ostatnio na blogu Kancelarii Prawo dla księgowych pojawił się kolejny wpis na temat darowizny przedsiębiorstwa. I to na rzecz osób najbliższych.

Na chwilę obecną brak jest regulacji prawnych umożliwiających bezproblemowe przejście firmy z przedsiębiorcy na jego spadkobierców. Dlatego też niektórzy sprawy tego rodzaju starają się uskutecznić jeszcze za życia. Jedną z możliwych form przekazania przedsiębiorstwa na rzecz dzieci jest darowizna takiego przedsiębiorstwa.

Nie jest to niestety łatwe, proste i przyjemne, tym niemniej jet możliwe. Niewątpliwą zaletą przy tym zaletą darowizny przedsiębiorstwa (firmy) osoby fizycznej  na rzecz najbliższej rodziny jest możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem do spadków i darowizn (art. 4a Ustawy o podatku do spadków i darowizn ).

We wpisie na blogu jest też nieco o możliwości przekazania przedsiębiorstwa darowizną firmy do spółki cywilnej w kontekście przepisów Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna przedsiębiorstwa jako sposób na przekazanie majątku dzieciom

 

O tym temacie i nie tylko, więcej na blogu Kancelarii.

Jeśli temat ten wyda się Państwu interesujący lub będzie wymagać dalszych wyjaśnień, zapraszany do kontaktu
z autorką bloga lub do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

mail: m.gach@gm-legal.pl

mob.: 668.017.219

 

Przemysław Siarka

Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o., a ustrój majątkowy małżeński


odpowiedzialność członka zarządu kancelaria prawna GACH MIZIŃSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający odrębną podmiotowość prawną działa przez swoje organy, zaś wspólnicy, co do zasady, nie odpowiadają za jej zobowiązania (art. 151 §4 k.s.h.).

Członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. niezależnie od tego czy jest wspólnikiem czy też pełni tylko funkcje zarządcze.

Wspomniany przepis stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Kodeks wymienia również wyjątki od powyższej odpowiedzialności członków zarządu, zostały one wskazane w art. 299 § 2 K.s.h.

Mianowicie członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki we wskazanym przypadku ponosi osoba, która była członkiem zarządu w czasie istnienia tego zobowiązania. W związku, z tym  zakresem odpowiedzialności członka zarządu objęte mogą być także zobowiązania jeszcze niewymagalne w okresie sprawowania przez daną osobę funkcji w zarządzie (tak Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 143/2007).

Jak zostało wykazane istnieją dwie przesłanki ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządu: (i) istnieje niezaspokojone zobowiązanie spółki, (ii) egzekucja przeciwko spółki okazała się bezskuteczna. Wierzyciel może wykazać bezskuteczność egzekucji przeciw spółce m. in. powołując się na każdy dowód świadczący o nieposiadaniu odpowiedniego majątku przez spółkę, dzięki któremu wierzyciel mógłby się zaspokoić, w ogóle brak majątku spółki czy stwierdzenie, że egzekucja nie dała rezultatu.

Następnie należy rozdzielić działania podejmowane przez wierzyciela w sytuacji gdy członek zarządu pozostaje w związku małżeńskim i: 1) w ustawowym ustroju wspólności majątkowej, lub też 2) w umownej rozdzielności majątkowej.

Wspólność majątkowa małżeńska charakteryzuje się tym, że istnieją 3 masy majątkowe: (i) majątek osobisty należący do męża, (ii) majątek osobisty należący do żony, (iii) wspólna masa majątkowa małżonków.

W przypadkach umownych ustrojów majątkowych generalnie brakuje tej ostatniej (wspólnej) masy majątkowej, a małżonkowie posiadają tylko swoje, odrębne od siebie masy majątkowe. Zaznaczyć należy też dla wyjaśnienia, że do majątku osobistego małżonka wchodzą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (przed małżeństwem), przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (art. 33 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, k.r.o.), a do majątku wspólnego wchodzą m. in. pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków, środki  zgromadzone na OFE (art. 31 k.r.o.).

Oczywistym jest, że dłużnik będący członkiem zarządu, ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym. Postaje natomiast pytanie czy i jak wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na podstawie art. 299 K.s.h. także z majątku wspólnego.

I tak w przypadku wspólności majątkowej wierzyciel może zaspokoić się (i) z majątku osobistego dłużnika, (ii) z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (art. 41 k.r.o.).

Oznacza to, że wierzyciel w ograniczonym wprawdzie zakresie może dochodzić wierzytelności na podstawie art. 299 K.s.h. z majątku wspólnego małżonków, ale jest to możliwe.

Przyjmując zatem funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością liczyć się zatem należy z 1) potencjalną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 K.s.h. oraz z 2) możliwymi negatywnymi reperkusjami ww. odpowiedzialności także i dla majątku wspólnego małżonków.

 

Małgorzata Gach

Przeznaczenie środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – o co chodzi?


zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych Kancelaria Prawna Gach, Mizińska

Dzisiaj na blogu Kancelarii Podatki w spółkach kolejny wpis tym razem dotyczący bardzo popularnego i nośnego tematu dotyczącego analizy pojęcia wydatkowania środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Chodzi o proste sytuacje, w których podatnik z przyczyn rodzinnych, losowych lub innych dokonał sprzedaży własnej nieruchomości przed upływem 5 lat lat licząc od końca roku w których doszło do nabycia lub wybudowania nieruchomości. W takich sytuacjach podatnik generalnie powinien wykazać dochód do opodatkowania.

Podatku można jednak uniknąć w przypadku wydatkowania tych środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

I właśnie temu tematowi tj. tematowi zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych poświęcony jest poniższy wpis.

Własne cele mieszkaniowe – co na ten temat NSA?

O tym temacie i nie tylko, więcej na blogu Kancelarii.

Jeśli temat ten wyda się Państwu interesujący lub będzie wymagać dalszych wyjaśnień, zapraszany do kontaktu
z autorką bloga lub do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

mail: m.gach@gm-legal.pl

mob.: 668.017.219

Małgorzata Gach

Sumowanie transakcji z podmiotami powiązanymi – zasady


Zapraszamy do lektury kolejnego wpisu na blogu naszej Kancelarii poświęconym cenom transferowym.

Z wpisów na tym blogu wynika, że w przypadku dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi ważne jest kryterium istotności. Więcej na ten temat w e-booku pt. CENY TRANSFEROWE ! Nowe regulacje od 2017.

O istotności decyduje z kolei wartość transakcji. Ważne jest zatem w szczególności tytułowe „sumowanie transakcji”. Jak interpretować niejasne przepisy ustaw o podatkach dochodowych w tym zakresie czyli jak sumować transakcje – o tym kolejny krótki wpis.

 

Sumowanie wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – jak powinno wyglądać?

O tym temacie i nie tylko, więcej na blogu Kancelarii.

Jeśli temat ten wyda się Państwu interesujący lub będzie wymagać dalszych wyjaśnień, zapraszany do kontaktu
z autorką bloga lub do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

mail: m.gach@gm-legal.pl

mob.: 668.017.219

Bartłomiej Cogiel

Nowelizacja PIT oraz CIT. Krótszy termin na skorzystanie z tzw. „ulgi na złe długi” i nowe obowiązki dłużnika


W podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności przez zobowiązanego do zapłaty. Analogicznie w ustawach dochodowych uregulowane są koszty podatkowe. Dłużnicy, zalegający z zapłatą zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych, uprawnieni są do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawych zawierają obecnie regulacje szczególne, pozwalające na odliczanie przez wierzycieli w określonych sytuacjach tzw. „złych długów”. Odmiennie kwestia ta przedstawia się w odniesieniu do dłużników, gdzie brak jest analogicznych rozwiązań.

Kwestia tzw. „nieściągalnych wierzytelności” również jest uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług. Rozwiązania te dotyczą wierzycieli i dłużników.

W projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (projekt z dnia 27 września 2017 r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: „Ustawa”) zaproponowano zbliżenie tych dwóch systemów rozliczeń poprzez adaptację w podatku dochodowym rozwiązania przyjętego w podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem różnic wynikających z odrębności cech tych dwóch podatków.

Krótszy termin do skorzystania z ulgi na złe długi

Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) oraz od osób prawnych (dalej: „CIT”) przewiduje wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, pod warunkiem, że wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku) – ulga na złe długi. A więc skróceniu ma ulec termin, w jakim wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi z 150 do 120 dni.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty podstawy opodatkowania należność zostałaby uregulowana (zbyta), zgodnie z projektem, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta).

Obowiązki dłużnika

Z kolei na dłużnika ma zostać nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania. W przypadku uregulowania zobowiązania dłużnik będzie miał prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane.

Korekty mają być dokonywane wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności oraz zobowiązań powstałych w związku z transakcjami oznaczonymi jako przychody i koszty uzyskania przychodów, bez względu na czas ich odliczenia.

Przykładowo, jeśli podatnik nabędzie środek trwały, od którego dokonuje odpisów amortyzacyjnych rozliczanych przez 3 lata, to korekta podstawy opodatkowania uzależniona zostanie wyłącznie od terminu zapłaty kontrahentowi za ten środek trwały a nie od okresu amortyzacji.

Na wzór rozwiązań obowiązujących na gruncie podatku od towarów i usług, proponuje się wprowadzenie dodatkowych warunków uprawniających do projektowanego rozliczenia, tj. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce przez wierzyciela i dłużnika, brak postępowania restukturyzacyjnego lub likwidacyjnego wobec dłużnika, czas wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność.

Proponowana korekta wpływać będzie na wysokość podstawy opodatkowania uwzględnianej przy wyliczaniu wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy, zarówno w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodu jak i straty. 

Etap opiniowania.

Bartłomiej Cogiel – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl

1 2 3 4

W ramach witryny stosujemy pliki cookies. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij