Mały podatnik. Od stycznia 2018 r. możliwa nowa definicja „małego podatnika”


Zgodnie z projektem z dnia 27 września 2017 r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: „Ustawa”) przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju, od dnia 1 stycznia 2018 r. ma ulec zmianie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizyczny i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicja „małego podatnika”. Definicja ta tj. kim jest podatkowo „mały podatnik” wskazana jest w art. 5a pkt 20) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) i art. 4a pkt 10) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”).

Żeby przypisać osobie prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) status „małego podatnika” decydujący jest stosunkowo niewielki limit obrotu w roku podatkowym. W 2017 r. limit ten wynosił odpowiednio w obu ustawach o podatkach dochodowych równowartość kwoty 1,2 mln Euro. Natomiast wartość ta zgodnie z projektem Ustawy z początkiem 2018 r. ma ulec podwyższeniu do równowartości 2 mln Euro.

Przedsiębiorca, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy podatkowej, ma możliwość skorzystania z kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 3g PIT oraz art. 25 ust. 1b CIT).

Dodatkowe korzyści z podwyższenia limitu w stosunku do przedsiębiorców, których uznać można uznać za „małych podatników” w rozumieniu ustaw dochodowych, to umożliwienie im również skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości równowartości kwoty 50 tys. Euro (art. 22k ust. 7 PIT oraz art. 16k ust. 7 CIT.

Natomiast u podatników, do których stosuje się zasady opodatkowania wedle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, istnieje również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej wysokości 15% od uzyskanych dochodów, na co jednoznacznie wskazuje art. 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) CIT.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji, podwyższenie progu uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” ma zmniejszyć obciążenie administracyjno-finansowe uprawnionych przedsiębiorców, poprzez danie im możliwości skorzystania z preferencyjnych rozwiązań podatkowych.

Odnosząc się do planowanych zmian w zakresie „małych podatników”, można chyba zasadnie uznać, że jest to jedna z niewielu zmian, które winny się przyczynić do uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Właścicielom firm powinno to pozwolić na większym skoncentrowaniu się na prowadzonej działalności gospodarczej, a nie na obowiązkach fiskalnych nakładanych przez Państwo. Zaznaczyć jednak trzeba, że na chwilę obecną jest to projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych. Będziemy się przyglądać w jakim kierunku pójdzie dalszy proces  legislacyjny.

Bartłomiej Cogiel – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł