Koszty dodatkowego sprzątania czy likwidacji zniszczeń w hotelu z VAT czy bez VAT?


VAT w hotelu

Czasami zdarza się tak, że po pobycie gościa hotelowego lub też nawet w trakcie okaże się, że gość dokonał w pokoju zniszczeń lub pokój wymaga ponadnormatywnego sprzątania wynikającego z zachowania gościa hotelowego. W takich przypadkach hotel obciąża zwykle klienta dodatkową opłatą, która ma w zasadzie charakter odszkodowawczy. Ma ona stanowić dla właściciela hotelu rekompensatę za zniszczenia. W tym kontekście powstać może uzasadnione pytanie czy skoro kwoty te są traktowane jako formuła odszkodowania to czy hotel wystawiając fakturę na ww. wartości powinien powiększyć fakturę o kwotę podatku VAT? Innymi słowy czy kwota taka powinna być traktowana jako wynagrodzenie za usługę czy też właśnie jako odszkodowanie?

Co na to organy podatkowe?

Organy podatkowe przyjmują, że takie extra opłaty wynikające z faktu zniszczenia określonych przedmiotów w pokoju czy za dodatkowe sprzątanie mające zniwelować skutki negatywnej działalności gościa hotelowego stanowią w gruncie rzeczy wynagrodzenie wynikające z faktu istnienia umowy najmu pomiędzy hotelem a jego gościem.

Taka kwalifikacja powoduje konieczność uznania ww. kwot jako podlegających ovatowaniu. Organy wskazują, że według nich w tym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniami wzajemnymi, bezpośrednimi i ekwiwalentnymi, polegającymi z jednej strony na „przejęciu zobowiązań najemcy”, z drugiej strony – na zapłacie określonego w umowie wynagrodzenia. Generalnie zatem ww. opłaty są w tym kontekście traktowane jako opłaty za usługi dodatkowe. W konsekwencji wykonujący je hotel jest zobowiązany wykazać je na fakturze VAT wraz z podatkiem VAT.

Takie wnioski wynikają, np. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2016 r.

Natomiast WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. I SA/Wr 138/17 w dniu 24 sierpnia 2017 r. uznał, że w takich stanach faktycznych nie sposób przyjąć, aby hotel świadczył na rzecz klienta jakąkolwiek usługę.

W opinii Sądu ponoszone na rzecz skarżącej opłaty stanowią odszkodowanie za straty w jej majątku. Dokonując napraw (czy zakupu zagubionego sprzętu) skarżąca nie świadczy na rzecz gości hotelowych żadnych usług, a przyjmowane od nich opłaty stanowią jednostronne świadczenia o charakterze rekompensaty (odszkodowania) za powstały w jej majątku uszczerbek. Brak zatem istotnych cech świadczenia usług (ekwiwalentności). Bez znaczenia pozostaje fakt, że wypłata ww. opłaty wygasza roszczenia spółki (zgodnie z umową z klientem) o naprawienie szkody, jest to konsekwencją zawartego między stronami porozumienia, które przewiduje taki a nie inny sposób rozliczenia szkód, co jest dopuszczalne w świetle zasady swobody umów.

Orzeczenie to póki co nie jest prawomocne, a zatem musi się nad nim pochylić jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.

***

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM    /   KONTAKT Z KANCELARIĄ

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

 

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł