Premiera książki „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”


przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

„Zmiana firmy” czy „przekształcenie firmy w spółkę z o.o.” to sformułowania często zamiennie używane przez przedsiębiorców, którzy postanowili kontynuować działalność gospodarczą już nie w formule podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale spółki kapitałowej Cel, tj. przejście z poziomu jednoosobowego przedsiębiorcy do spółki kapitałowej, a więc w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, może być osiągany na różne sposoby. Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Na te i inne pytania odpowiadają Małgorzata Gach i Joanna Mizińska – partnerzy kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA z Krakowa, w najnowszej wspólnej publikacji książkowej pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”. Autorki na 192 stronach opisują poszczególne etapy przekształcenia, których prawidłowe przejście skutkuje zatwierdzeniem przekształcenia i rejestracją spółki przez sąd, a także omawiają alternatywne rozwiązanie jakim jest wniesienie (aport) przedsiębiorstwa osoby fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego) jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wraz ze wskazaniem procedury wniesienia, skutków prawnych i podatkowych. Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny zawierający wzory niezbędnych do przekształcenia działalności w spółkę dokumentów w formacie edytowalnym (MS Word): Planu przekształcenia, Oświadczenia o przekształceniu, Aktu założycielskiego spółki (umowy spółki) oraz formularzy KRS. Książka dostępna jest w sprzedaży online na stronie „ODDK wydawnictwa dla biznesu” w formie tradycyjnej jak i e-booka (PDF).

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową to dla przedsiębiorców jeszcze i nadal novum

Często spotyka się przypadki, w których przedsiębiorcy po prostu zakładają nową spółkę – najczęściej spółkę z o.o. – i ta spółka niejako naturalnie przejmuje i kontynuuje dotychczasową działalność. Inne rozwiązanie to założenie nowej spółki oraz wniesienie do niej przedsiębiorstwa, tj. dotychczasowej działalności wraz z wszystkimi kontraktami, pracownikami itp. Oba te rozwiązania mają swoje plusy i minusy, Istnieje jednak także rozwiązanie trzecie. Tym rozwiązaniem jest przekształcenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę z o.o. czy też spółkę akcyjną. Możliwość taka powstała stosunkowo niedawno, bo na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.). W konsekwencji od 1 lipca 2011 r. można utworzyć jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną będącą faktycznym kontynuatorem działalności jednoosobowej. Tej właśnie formie zmiany działalności poświęcona jest książka pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” autorstwa partnerów kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA z Krakowa.

Istnienie możliwości utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. lub akcyjnej będącej faktycznym kontynuatorem działalności jednoosobowej to dla przedsiębiorców jeszcze i nadal novum. Generalnie pokutuje przekonanie, że co do zasady przedsiębiorca może zakończyć działalność w dotychczasowej formule i rozpocząć nową „starą” w ramach nowo założonej spółki. Jako, że w kancelarii mamy doświadczenie w skutecznej realizacji takich przekształceń, postanowiłyśmy wraz ze wspólniczką podzielić się z przedsiębiorcami jak w teorii i praktyce takowe przekształcenie można przeprowadzić. Podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie kiedy takie przekształcenie jest opłacalne dla przedsiębiorcy, jakie są jego plusy i minusy, gdzie można zyskać a gdzie stracić. To co kluczowe dla przedsiębiorców to to, aby decyzja o restrukturyzacji działalności była możliwie najbardziej świadoma i przemyślana. mówi Joanna Mizińska, adwokat, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

 

W książce opisujemy prawne aspekty klasycznego przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgodnie ze zmienionymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając aspekty podatkowe, oparte przede wszystkim na interpretacjach podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych. Poza tym opisujemy pokrótce rozwiązanie alternatywne związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki (formuła spółki dowolna, wg mnie natomiast najkorzystniejsza spółka komandytowa). Takie „przekształcenie” (oczywiście w ujęciu potocznym) także jest możliwe do przeprowadzenia i może zrealizować zamierzenia przedsiębiorcy. Wszystko zależy od celu jaki chcemy zrealizować, jaki mamy czas na realizację działań z tym związanych, a także budżet. – dodaje Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

SPRAWDŹ SPIS TREŚCI

3 kluczowe modele „przekształcenia” przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową możliwa jest przy zastosowaniu różnego typu modeli. Różnią się one w szczególności stopniem skomplikowania, długotrwałością procesu, jak również kosztami. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zastosowania jednego z modeli zasadne jest przeprowadzenie przeglądu dokumentacji prawnej oraz finansowej przedsiębiorcy, dla zidentyfikowania najistotniejszych ryzyk prawnych oraz najbardziej wartościowych składników majątkowych przedsiębiorcy.

Generalnie we wszystkich przypadkach, gdzie pożądana jest sukcesja prawna oraz w niezbędnym zakresie także i sukcesja podatkowa, wdrożenie obowiązującego od 2011 r. trybu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, będzie korzystne. Jest to model odpowiedni w szczególności także dla podmiotów, dla których ważna jest dotychczasowa historia działalności (także historia bankowa) i w miarę płynne przejście z formuły działania jako przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w spółkę kapitałową. Warto zaznaczyć, że w związku z realizacją tego modelu spółka kapitałowa staje się także co do zasady podmiotem praw i obowiązków o charakterze administracyjnym przekształcanego przedsiębiorcy (zezwolenia, koncesje, ulgi itp.). W przypadku innych modeli „przekształcenia” działalności przedsiębiorcy konieczne jest samodzielne uzyskanie przez spółkę zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, co wiąże się zwykle z koniecznością wypełnienia określonych wymogów prawnych. Może to nastręczać nieco problemów już na początku działania takiego podmiotu.

W innych przypadkach wystarczające może okazać się wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki kapitałowej. Przedsiębiorstwo jako takie spełnia co do zasady warunek posiadania tzw. zdolności aportowej, zatem może być wniesione jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej, tj. do spółki z o.o. lub akcyjnej. Sposób przeprowadzenia aportu do obu tych rodzajów spółek kapitałowych różni się od siebie dość istotnie, o czym także przeczytamy w książce. Ten model, choć możliwy do przeprowadzenia, wiąże się z koniecznością podejmowania dodatkowych czynności, np. związanych z uzyskaniem zgody kontrahentów na kontynuację umów już w nowym podmiocie, czy uzyskaniem nowych decyzji administracyjnych. Zakończenie tak przeprowadzanego procesu przekształcenia następuje wówczas, gdy wszystkie istotne elementy przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas przez przedsiębiorcę zostaną przeniesione na nowy podmiot. Przeniesienie na nowy podmiot składników majątkowych dotychczas wchodzących w skład majątku przedsiębiorcy musi się dokonać na określonej podstawie prawnej, a zatem na podstawie umów sprzedaży czy też ewentualnie aportów. Te czynności z kolei rodzić mogą określone skutki podatkowe dla przedsiębiorcy, a także wiele wyzwań w zakresie spraw pracowniczych. Należy zwrócić uwagę na brak w tym modelu sukcesji podatkowej choćby na minimalnym poziomie, a także, że są to działania długoterminowe.

Jeszcze inną możliwością faktycznej zmiany formuły prawnej prowadzenia działalności może być proste wygaszenie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę na rzecz kontynuowania tej działalności już w nowo założonej spółce kapitałowej. Poza ewentualnym korzystaniem z niższej, 9% stawki podatkowej dla dochodów z typowej działalności gospodarczej brak w tym modelu zarówno sukcesji prawnej, jak i podatkowej oraz możliwości formalnego powoływania się na historię przedsiębiorcy. Ten model przekształcenia nie zapewnia w żadnym zakresie sukcesji prawnej, nowy podmiot nie staje się podmiotem praw i obowiązków o charakterze cywilnym przedsiębiorcy.

Istnieje kilka rozwiązań, aby dokonać zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. W każdym jednak przypadku podjęcie decyzji powinno nastąpić świadomie, po zapoznaniu się z korzyściami i wadami każdego z nich oraz w kontekście konkretnej sytuacji prawnej oraz finansowej przedsiębiorcy. Przekształcenie przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG  w spółkę kapitałową jest sposobem na kontynuację rozliczeń podatkowych pomimo zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwa jest zatem kontynuacja rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT oraz np. zaliczanie do kosztów podatkowych spółki kosztów przedsiębiorcy sprzed przekształcenia. Ponadto, tego rodzaju przekształcenie daje możliwość restrukturyzacji działalności gospodarczej bez negatywnych skutków podatkowych, w tym np. daje prawo do zwolnienia dochodów z podatku w związku z działaniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. mówi Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Bardzo wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może zadawać sobie pytanie o to, jakie cele i jakie korzyści mogą wynikać z podjęcia decyzji o przekształceniu ich jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową? Nie jest to rozwiązanie, które automatycznie może zostać zastosowane w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców. Z pewnością jednak znajdzie się wielu, dla których możliwość przekształcenia formy prowadzonej działalności może okazać się korzystna i ważna dla dalszego rozwoju ich firm.

Do korzyści wynikających z przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową zaliczyć można uzyskanie ograniczenia odpowiedzialności osobistej – brak odpowiedzialności osoby fizycznej za długi, pełną kontynuację w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,  optymalizację na wypadek ewentualnej sprzedaży firmy, zapewnienie sukcesji rodzinnej, czy zoptymalizowanie prowadzonej działalności i stworzenie możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego.

Wśród korzyści wynikających z przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową znajduje się uzyskanie ograniczenia odpowiedzialności osobistej i tym samym brak odpowiedzialności osoby fizycznej za długi prowadzonej jednoosobowej firmy. To bardzo ważna zaleta takiego przekształcenia. Niewątpliwym argumentem również przemawiającym za przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę, jest to, że spółka przekształcona staje się w pełni kontynuatorką dotychczasowej działalności, dzięki czemu może powoływać się na historię działalności przedsiębiorcy i zostaje zachowana ciągłość przedsiębiorstwa. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, która staje się atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, przedsiębiorcy takiemu, o ile jest zainteresowany sprzedażą firmy lub pozyskaniem inwestora, nie pozostaje nic innego, jak przekształcić ją w spółkę.  mówi Joanna Mizińska, adwokat, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.


To już druga wspólna książka autorstwa partnerów kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA specjalizującej się w prawie i podatkach dla MŚP. Książkę pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” wraz z suplementem elektronicznym zarówno w formie tradycyjnej i jak i e-booka można nabyć online poprzez stronę „ODDK wydawnictwa dla biznesu” – KLIKNIJ I ZAMÓW TUTAJ.

Szczegóły dotyczące pierwszej książki pt. “Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki” z suplementem elektronicznym, możesz sprawdzić TUTAJ.


POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ W PLIKU PDF


UWAGA:

Dla wszystkich naszych Klientów, Czytelników – Subskrybentów naszych newsletterów i tym samym osób, które są zainteresowane tematyką poruszaną przez nas w obu książkach naszego autorstwa, tj. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” oraz “Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki” udostępniamy specjalny KOD RABATOWY, uprawniający do 20% rabatu przy zakupie publikacji.

Zapisz się do naszego newslettera i odblokuj informację odnośnie kodu rabatowego na publikacje wydane z „ODDK wydawnictwa dla biznesu”.

Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem subskrypcji odśwież stronę z tym wpisem, a dostępna dla Subskrybentów newslettera treść stanie się dla Ciebie dostępna do odczytania.


POLECAMY UWADZE POWIĄZANE TEMATYCZNIE ARTYKUŁY NASZEGO AUTORSTWA:


Newsletter kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA


Masz pytania związane z tematyką poruszaną w książce?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z MAŁGORZATĄ GACH   /   KONTAKT Z JOANNĄ MIZIŃSKĄ   /   KONTAKT DLA MEDIÓW


Podziel się i udostępnij informację innym.

Udostępnij:
Artykuły podobne

Skomentuj ten artykuł