Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.gm-legal.pl.

Administratorem strony jest Kancelaria Prawna „Mizińska i wspólnicy” spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-136) przy ul. Sobieskiego 7/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676587, identyfikująca się nr REGON: 367225654 i NIP: 676 252 87 31.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności każdego z Użytkowników Strony i ochrony udzielnych informacji osobowych podczas korzystania ze Strony oraz podejmuje w tym celu wszystkie niezbędne działania określone w przepisach prawa w tym w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – „Mizińska i wspólnicy” spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Sobieskiego 7/1, 31-136 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676587, REGON: 367225654, NIP: 676 252 87 31.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://gm-legal.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora.

§ 2
Dane dostępowe

 1. Użytkownik może wchodzić na Stronę bez podawania swoich danych osobowych., jednakże korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane te mogą być analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i ulepszania sposobu przekazu treści na Stronie. Służy to zabezpieczaniu przeważającego prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dążeniu do prawidłowego i optymalnego zaprezentowania treści Użytkownikom Strony.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie są udostępniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 3
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to m.in. rozporządzenia RODO.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w szczególności takich jak formularz zapisu na Newsletter czy formularz kontaktowy.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.
 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem zainicjowanego przez Użytkownika.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. To jakie konkretnie dane osobowe są gromadzone wynika z formularzy, z którymi te dane są powiązane.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  Prawa, o których mowa powyżej mogą zostać zrealizowane przez Użytkownika po kontakcie mailowym na adres: kancelaria@gm-legal.pl.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na Newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zapewniającemu hosting w celu przechowywania tych danych oraz podmiotowi zapewniającemu korzystanie z systemu mailingowego MailChimp.

§ 4
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 6. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystania plików cookies sprawdź w naszej POLITYCE COOKIES.

§ 5
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Użytkowników Newslettera oraz umieści informację na Stronie.

WAŻNE INFORMACJE – ZAPOZNAJ SIĘ: