Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (newsletter i mailing)

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu przez Usługodawcę do Klienta bezpłatnego Newslettera.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony na głównej stronie Usługodawcy pod adresem internetowym gm-legal.pl.

§ 2
Definicje

W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności odbiera przesyłany przez Usługodawcę do Klienta bezpłatny newsletter.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 3. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na przesyłaniu bezpłatnego newslettera, a szczegółowo określoną w pkt. 3 Regulaminu.
 5. Usługodawca – oznacza spółkę Kancelaria Prawna „GACH, MIZIŃSKA” spółka jawna z siedzibą w Krakowie  (31-136) przy ul. Sobieskiego 7/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676587, identyfikującą się nr REGON: 367225654 i NIP: 676 252 87 31.

§ 3
Rodzaj i zakres usługi

 1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługę przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany w module mailingowym Usługodawcy.
 2. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do modułu mailingowego Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem.
 4. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

§ 4
Okres obowiązywania i rozwiązania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Klienta, zgodnie z § 5 poniżej na czas nieoznaczony.
 2. Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Klienta.

§ 5
Rejestracja klienta

 1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz rejestracja Klienta w module mailingowym Usługodawcy.
 2. Rejestracja Klienta obejmuje następujące kroki:
 • Klient wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny adres poczty elektronicznej.
 • Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.
 • Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperłącze) do podstrony z potwierdzeniem rejestracji.
 • Klient poprzez wejście na podstronę, o której mowa w punkcie powyższym potwierdza swoją rejestrację, kończąc w ten sposób procedurę rejestracji.
 1. Klient może wyrejestrować się w każdej chwili poprzez wysłanie informacji na adres: kancelaria@gm-legal.pl.
 2. Wyrejestrowanie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi.
 3. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Klient zobowiązuje się do aktualizacji adresu poczty elektronicznej poprzez przesłanie informacji na podany wyżej adres e-mail.

§ 6
Obowiązki Usługodawcy

 1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
 • przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 • świadczenia Usługi z należytą starannością.
 1. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii modułu mailingowego uniemożliwienia otrzymywania newslettera przez Klienta, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności newslettera. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do newslettera, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

§ 7
Obowiązki Klienta

 1. W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
 • przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
 • przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety),
 • prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej,
 • niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi,
 • niewykorzystywania modułu mailingowego bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi, Klient:
 • oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany obowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji,
 • wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach newslettera wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych, promocyjnych pochodzących zarówno od Usługodawcy jak również podmiotów trzecich.

§ 8
Wymagania techniczne i szczególne ryzyka

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
 • dostęp do sieci Internet,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (wersja co najmniej: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 30, Chrome 4.X, Opera 3.0, Microsoft Edge i Safari 7) akceptująca pliki typu cookie oraz dająca możliwość korzystania z JavaScript,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
 • możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń modułu mailingowego oraz nieautoryzowanym dostępem do modułu mailingowego,
 • możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania,
 • możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.
 1. Warunki techniczne opisane w ust. 1 powyżej są niezbędne do korzystania z Usługi i w razie ich niespełnienia newsletter może nie działać prawidłowo.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
 3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
 • naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
 • niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z newslettera, w szczególności korzystania z newslettera w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu,
 • nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi do działalności  sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
 1. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
 • zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu newslettera lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,
 • wprowadzeniem do newslettera lub systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 1. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) newslettera, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usług i spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) modułu mailingowego lub jakiegokolwiek jego elementu.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 3. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

§ 10
Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez niego w reklamacji.
 4. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

§ 11
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. jest Usługodawca. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, wycofania lub usunięcia w każdej chwili.
 3. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kancelaria@gm-legal.pl.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018.
 2. Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w module mailingowym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.
 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
 4. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego,
 • wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
 • zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 1. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu.
 2. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są wiążące dla Klienta i Usługodawcy.
 4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jak również Rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

WAŻNE INFORMACJE – ZAPOZNAJ SIĘ: