Joanna Mizińska, adwokat

Joanna Mizińska, adwokat od 17 lat specjalizujący się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Specjalistka w zakresie prawnej obsługi prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach.

Doradza także w sprawach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Specjalistka w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz wykonywania kontraktów i umów gospodarczych. Ponadto, zajmuje się obsługą prawną inwestycji w spółki, począwszy od negocjacji, przygotowywania projektów umów, aż do zamknięcia, jak również doradza przy wyjściu z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

Jest autorką licznych artykułów i komentarzy powiązanych ze swoją specjalizacją i praktyką w prasie codziennej, branżowej i w serwisach gospodarczo-prawnych, w tym bloga prawnego dla wspólników zbywających swój udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inwestorów Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sprzedazudzialowwspolcezoo.pl).

DOŚWIADCZENIE:

 • doradztwo przy nabyciu akcji w spółce publicznej z branży odzieżowej przez inwestora zewnętrznego oraz doradztwo przy ukształtowaniu ładu prawnego związanego z kolejną emisją akcji i zmianami zapisów statutowych gwarantujących uprawnienia dla nowego inwestora (wartość transakcji ponad 20.000.000 PLN)
 • restrukturyzacja zadłużenia kredytowego spółki celowej z branży deweloperskiej – jako doradca jednego z największych banków (wartość transakcji 70.000.0000 PLN)
 • obsługa procesu konsolidacji podmiotów z grupy kapitałowej, związana z przeniesieniem istotnych aktywów nieruchomościowych spółki matki do spółki córki (transakcje aportowe – wartość łącznie transakcji ok. 140.000.000 PLN)
 • doradztwo prawne przy akwizycji przez podmiot z branży telekomunikacyjnej aktywów od podmiotów prowadzących podobną działalność, w następstwie której podmiot nabywający uzyskał status największego podmiotu prowadzącego tego typu działalność (wartość transakcji ponad 2.500.000 PLN)
 • doradztwo prawne przy nabyciu przez publiczną spółkę z branży reklamowej akcji w podmiocie z branży mediowej i zawarciu umowy inwestycyjnej (wartość transakcji ponad 3.000.000 PLN)
 • doradztwo prawne przy emisji obligacji zamiennych na akcje przez spółkę prywatną z branży medycznej, objętych i opłaconych przez podmiot z branży medycznej o międzynarodowej renomie (wartość transakcji 6.000.000 PLN)
 • doradztwo prawne przy transakcjach polegających na przejęciu przez spółkę z branży telekomunikacyjnej kilkudziesięciu nowych lokalizacji od podmiotów trzecich w celu włączenia ich do sieci sprzedaży towarów i usług
 • doradztwo prawne przy opracowaniu i wdrożeniu programu zarządzania płynnością w grupie w spółce produkcyjnej w oparciu o rożnego typu instrumenty dłużne
 • doradztwo prawne przy szeregu transakcji polegających na przekształceniu podmiotów w podmioty funkcjonujące w innych formach prawnych, w tym w szczególności doradztwo przy przekształceniach: 1) przedsiębiorców jednoosobowych w jednoosobowe spółki z o.o., 2) spółek kapitałowych (spółki z o.o., akcyjne) w spółki osobowe, 3) spółek cywilnych w spółki osobowe, 4) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne
 • doradztwo prawne przy emisji obligacji dla klienta z branży faktoringowej
 • doradztwo prawne przy nabyciu przez spółkę z branży pozyskiwania i obrotu materiałami wtórnymi większościowego pakietu w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, opracowania dokumentacji prawnej (term sheet, NDA, SPA, umowa inwestycyjna, dokumentacja wykonawcza, strategiczne doradztwo na rzecz inwestora branżowego (wartość transakcji 3.000.000 PLN).

Prywatnie mama 3 dzieci i wielka pasjonatka podróży oraz fotografii.

KONTAKT:
Joanna Mizińska, adwokat, partner w Mizińska i wspólnicy

tel. kom.: +48 668 017 220
e-mail: j.mizinska@gm-legal.pl
LinkedIn

Publikacje: